Personuppgiftspolicy externa relationer

 

Vårgårda Svets & Smide AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vårgårda Svets & Smide AB har därför antagit följande personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig för kunders, leverantörers och övriga externa kontakters personuppgifter. 

Denna personuppgiftspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende externa kontakter. Är du anställd på Vårgårda Svets & Smide AB finner du, genom att vända dig till din chef, information kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vårgårda Svets & Smide AB (”Företaget”), är ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra personuppgiftsbiträden.

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder och leverantörer. Dessa uppgifter är framförallt kontaktinformation så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress eller annan information som är nödvändig för oss för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

För att Vårgårda Svets & Smide AB skall få behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en s.k. laglig grund. I de flesta fall uppfylls denna förutsättning då vi behöver uppgifterna för att fullgöra vårt avtal med kund/leverantör eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av data kan också grundas på intresseavvägning.

I vissa fall kan det även bli fråga om samtycke, i dessa fall kommer vi att vara tydliga med vad någon samtycker till.

 

Hur skyddas personuppgifterna och vilka har tillgång till dem?

 Vårgårda Svets & Smide AB värnar om den personliga integriteten och vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda de personuppgifter som vi hanterar och att det sker enligt gällande lag.

 

Kunders/leverantörers personuppgifter används av företaget och eventuellt av våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag, om vi inte behöver göra detta p g a lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredjeparts rättigheter.

 

Vi vidarebefordrar eller säljer inte personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

 

 

Lagrings- och gallringstider för personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål uppgifterna samlades in för eller om annan lag kräver det. Vi har rutiner för att regelbundet se över behovet av de insamlade uppgifterna. Om behovet inte kvarstår kommer uppgifterna att gallras bort.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till

VÅRGÅRDA SVETS & SMIDE AB

Wallentinsvägen 15

447 37  VÅRGÅRDA     

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du i din förfrågan, utöver din namnteckning, också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling. Svaret från oss kommer att skickas till den adress där personen är folkbokförd.

 

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi att spara denna förfrågan i 12 månader.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster för din räkning, t ex speditörer i samband med leverans av gods. Vi har även personuppgiftsbiträdesavtal där det är nödvändigt.

 

Kontaktuppgifter

VÅRGÅRDA SVETS & SMIDE AB, org.nr. 556190-3351, med adress Wallentinsvägen 15, 447 37 Vårgårda är personuppgiftsansvarig för behandlingen av den registrerades personuppgifter.

Detta innebär att Vårgårda Svets & Smide AB ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Christer Amnehammar företräder företaget  i frågor som rör hanteringen av externa kontakters personuppgifter och kan nås med följande kontaktuppgifter:

Tel.nr 0322-28 53 31

Mail: christer@vargardasvets.se

 

Policyn antagen 2018-05-25

Ledningen på Vårgårda Svets & Smide AB